Obchodní podmínky

 

 

Potřebujete párty zboží pro Vaši oslavu? Tak to jste našli ten správný e-shop. Všechny produkty, které najdete v nabídce e-shopu, jsou skladem - ihned k dodání. Pokud se některý produkt vyprodá, operativně tento produkt z nabídky vyřadíme. 

 

Ihned po vystavení objednávky dostanete do emailu potvrzení s číslem objednávky. Vaše objednávka odchází nejpozději následující pracovní den a průběžně Vás informujeme o stavu Vaší objednávky.

Navíc kromě e-shopu na párty produkty nabízíme potisk na balonky dle Vašeho zadání.  Krátké dodací lhůty a potisk již od 20-ti kusů přímo od výrobce popř. potisk balonků fotkou oslavence.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 1.1.2023

obchodní společnosti Balónky s.r.o. se sídlem Jinačovice 510, 664 34 Kuřim

email: balonky@balonky.cz

Tel: 777 000 019 identifikační číslo: 60 72 19 79     

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 16603       pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.party-narozeniny.cz

Níže uvedené obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen www.party-narozeniny.cz),  a jsou pro obě strany závazné. Vyhotovením objednávky dává kupující najevo svůj bezvýhradný souhlas se zněním obchodních podmínek.  

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Balónky s.r.o., se sídlem Jinačovice 510, identifikační číslo: 60721979, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 16603 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod Party-narozeniny.cz je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.party-narozeniny.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 1. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pokud není v dalších konkrétních ustanoveních uvedeno jinak.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. party-narozeniny.cz umožňuje vystavovat objednávky i bez registrace a založení uživatelského účtu. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

 

 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Dodatečné opravy těchto údajů na daňových dokladech nejsou možné.

     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 1. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 2. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. E-shop Party-narozeniny.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (s výjimkou poštovného). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v e-shopu Narozeniny-party.cz . Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Kupující je v průběhu nákupu upozorněn na skutečnost, že konečná suma bude navýšena o poštovné. Na konci nákupu se podle dodací podmínky objeví i částka poštovného. Výše poštovného platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu Party-narozeniny.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku v e-shopu Party-narozeniny.cz),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako objednávka“).
 • doručovací adresu a kontaktní údaje, a to včetně tel. čísla na mobil kupujícího. Na toto tel. číslo kupující průběžně dostává informace ohledně doručování objednávky.
 1. Kupující objednává zboží pomocí virtuálního nákupního košíku. Před zasláním závazné objednávky je kupující povinen zkontrolovat obsah košíku (zvolené produkty, barvy a množství). Na následné reklamace ohledně špatně zadaného artiklu, množství popř. barvy nebude brán ze strany Party-narozeniny.cz zřetel.

 

 1. Kupující povinen řádně vyplnit všechny údaje, které Party-narozeniny.cz požaduje. Po vyplnění objednávkového formuláře a provedení kontroly zadaných informací prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností zaplatit“ objednávku kupující dokončí.

 

Objednávka kupujícího může být ze strany Party-narozeniny.cz  telefonicky autorizována a potvrzena. Jako telefonický kontakt kupující uvádí číslo na mobilní telefon. Dopravce bude prostřednictvím SMS zprávy na tomto čísle kupujícího informovat ohledně doručování zboží.

 1. Party-narozeniny.cz neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 2. Kupující má právo stornovat popř. změnit potvrzenou objednávku do 30 minut.
 3. Party-narozeniny.cz si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku od kupujícího, který v minulosti bezdůvodně závazně objednané zboží nepřevzal. Popř. takovému kupujícímu dodat zboží jenom po přijetí platby na základě zálohové faktury. Dále si Party-narozeniny.cz vyhrazuje právo neakceptovat objednávku od kupujícího, který jakýmkoliv způsobem poškodil práva prodávajícího či jeho zaměstnanců, šířil nepravdivé informace o prodávajícím, choval se nevhodně, vulgárně  popř. obtěžujícím způsobem.
 4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Balónky s.r.o., Jinacovice 510, 664 34 Jinacovice, popř. Balónky s.r.o., kamenná prodejna - IBC Příkop 4, Brno
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (platba přímo doručovateli při převzetí balíku)
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. Účet prodávajícího kupující obdrží společně se zálohovou fakturou.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem (zálohová faktura - převodní příkaz)
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí této lhůty zaniká rezervace zboží a zálohová faktura bude ze strany Narozeniny-party.cz  stornována.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Party-narozeniny.cz je plátcem DPH v osobě svého provozovatele Balónky s.r.o.. Daňový doklad zákazník obdrží společně se zbožím.
 7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 8. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 28 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty

prodávajícího. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat jakékoliv jednoznačné prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

K tomuto kroku může využít všechny informační kanály, kterými prodávající a s kupujícím komunikuje - email, pošta, osobní návštěva provozovny, facebook, instagram a telefon.

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 29 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Party-narozeniny.cz upozorňuje, že zásilky vrácené formou dobírky nepřevezme. 
 2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 29 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 3. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Party-narozeniny.cz oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Party-narozeniny.cz a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 5. Party-narozeniny.cz je povinen zaslat zboží co nejdříve po obdržení objednávky - standardní je expedice (vyskladnění) do 24 hodin po obdržení objednávky. V případě, že zboží není skladem

(stává se zcela výjimečně, pouze v případech, kdy aktuálně jiný kupující v ten stejný den zboží vykoupil - jinak jsou v nabídce pouze výrobky, které skladem jsou), je kupující o této skutečnosti neprodleně informován, stejně tak i o dodací lhůtě. V případě, že kupujícímu náhradní dodací lhůta nevyhovuje, má možnost objednávku stornovat popř. změnit dle stávajících skladových zásob.

 

 1. Party-narozeniny.cz zboží zasílá Českou poštou - Balíkem do ruky popř. společností GLS anebo Zásilkovna. Kupující je v případě všech dopravců informován o přesném termínu expedice a předpokládaném termínu obdržení zásilky. Bližší informace obdrží kupující od dopravců formou SMS a emailu.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (např. expres kurýr), nese kupující dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 8. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v čl. 42 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje u Party-narozeniny.cz na adrese  provozovny (Jinacovice 510, 664 34 Brno - venkov ), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně na kamenné prodejně Balonky s.r.o., Příkop 4 (IBC - galerie nad poštou). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci zboží.
 4. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 7. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy balonky@balonky.cz popř. datovou schránkou. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 3. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Kupující bere na vědomí, že produkty nejsou vhodné pro děti do 3 let. Balónky se v případě prasknutí rozpadnou na menší kousky a hrozí nebezpečí vdechnutí a udušení. Stejně tak všechny ostatní produkty obsahují malé části a hrozí nebezpeční polknutí resp. vdechnutí a udušení. Dodržujte bezpečnostní pravidla!

Balónky  nafukujte pouze pumpou, nikoliv ústy. Distributorem produktů je firma Balónky s.r.o., se sidlem v Jinačovicích. IČO: 60721979.

 1. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 2. V případě nákupu za účelem dalšího prodeje je kupující povinen v souladu s platnou legislativou produkty označit povinnými údaji. Za případné nesrovnalosti v označení produktů při kontrole ze strany státních orgánů nenese prodávající žádnou odpovědnost.
 3. V případě nákupu za účelem dalšího prodeje je kupující povinen vyžádat si od prodávajícího všechny dokumenty, které česká legislativa vyžaduje - atesty produktů a prohlášení o shodě. Kupující je povinen tyto podklady na vyžádání předložit kontrolním orgánům. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že příslušné dokumenty použije výhradně k produktům nakoupeným u prodávajícího. Dále prohlašuje, že si je vědom finančních a právních postihů v případě, že výše uvedené dokumenty zneužije při produktech nakoupených mimo tento e-shop.

 Další ujednání:

1/ V případě, že kupující zásilku ve stanoveném termínu neobdrží, je povinen neprodleně informovat Party-narozeniny.cz.

 

2/ Party-narozeniny.cz poskytuje na zboží záruku dle obecně závazných předpisů.

3/ Kupující má právo reklamovat zboží, které nebylo poškozeno nesprávným zacházením, nevhodným skladováním, mechanickým poškozením popř. chybnou manipulací s výrobkem.

4/ Doba použití u latexových balonků může být kratší. Latex je přírodní materiál, který se samovolně rozkládá. Dodavatel doporučuje latexové balonky spotřebovat do 12 měsíců.

5/ V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

6/ Party-narozeniny.cz  si vyhrazuje právo obchodní podmínky průběžně doplňovat a měnit podle obecně právních předpisů.

 

7/ Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Dodatečné opravy údajů na daňových dokladech nejsou možné.

8/ Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představuje Česká pošta, které jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží.

 

 

9/ Kontaktní údaje na Party-narozeniny.cz:

Balónky s.r.o. (doručovací adresa)

Jinačovice 510

664 34 Kuřim

HOT LINE :  777 000 019

emailová adresa: balonky@balonky.cz

 

Balónky s.r.o. (adresa provozovny - výdejní místo pro e-shop)

Jinacovice 510

664 34 Kurim

 

Balónky s.r.o. (adresa kamenné prodejny - výdejní místo pro e-shop)

Příkop 4 (IBC  -  galerie nad poštou)

602 00 Brno

 

V případě dotazů můžete volat na HOT LINE 00420 777 000 019. 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz